Thời gian mở cửa: 24h
0

Khai Báo Y Tế

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ

TỜ KHAI Y TẾ SÀNG LỌC NGUY CƠ MẮC COVID-19

(Cảnh báo: Khai thông tin sai là vi phạm pháp luật, có thể xử lý hình sự)